روان‌شناسی صنعتی و سازمانی و روانشناسی و مدیریت منابع انسانی

روان‌شناسی صنعتی و سازمانی و روانشناسی و مدیریت منابع انسانی

روان‌شناسی صنعتی و سازمانی و روانشناسی و مدیریت منابع انسانی امروز برای انسان ها دنیا چند بعدی است زیرا مثل گذشته  محیط کاری آنها با مدیریت سرسختانه کنترل نمیشود  به بیان ساده تر باید گفت که امروز فقط سازمان ها و ادارت نیستند که بر روز اعضای خود تاثیر گذار هستند بلکه اعضای یک سازمان…