بازاریابی بیمارستان؛ نکات و استراتژی های مهم

نکات و استراتژی های مهم در بازاریابی بیمارستان چیست؟ برای بازاریابی بیمارستان باید نکات مهمی را مورد توجه قرار دهید. این نوع بازاریابی نیز شما را بدون در نظر گرفتن استراتژی به هیچ هدفی نخواهد رساند. افراد بسیاری در زمینه بازاریابی بیمارستان فعال هستند. بنابراین می توانید از تجارب و سوابق آن ها در این…

بازاریابی محلی و انواع مختلف آن

بازاریابی محلی چیست؟ بازاریابی محلی به هر نوع بازاریابی که خریداران محلی مانند یک شهر و یا محله را هدف خود قرار داده اند، گفته می شود. در اینگونه تجارت های محلی فروشندگان قصد دارند تا به کاربران در نزدیک ترین محل ها به خود، دسترسی پیدا کرده و از وجود ایشان بهره ببرند. گاهی…