بازاریابی شرکت آکام آتا

بازاریابی ( مارکتینگ) چیست و چگونه باید از آن استفاده کرد؟

بازاریابی که به زبان انگلیسی مارکتینگ نامیده می شود مطالعه و مدیریت تبادل ارتباطات کسب و کار و مشتریان آن است و در واقع پروسه ای از کسب و کار است که ارتباطات را ایجاد کرده و باعث رضایت مشتریان می شود.