روش های تبلیغات و بازاریابی

روش های تبلیغات و بازاریابی

روش های تبلیغات و بازاریابی تبلیغات و بازاریابی دو مفهوم مرتبط و مکمل یکدیگر هستند که نقش مهمی در موفقیت کسب و کارها ایفا می کنند. تبلیغات به معنای انتقال پیامی هدفمند به مخاطبان هدف است، در حالی که بازاریابی به معنای مجموعه ای از فعالیت ها و اقداماتی است که برای شناسایی، جذب و…