بهترین کارت ویزیت زیباترین کارت ویزیت the best business card in Iran Iranian

بهترین کارت ویزیت زیباترین کارت ویزیت

انتخاب رنگ ها بهتر است اصولی و بصورت فنی انجام شود. رنگ ها بر اساس رنگ های سازمانی شرکت ها و سازمان ها انتخاب میشود و بر اساس هویت بصری برند که بخشی از دفترچه برند سازمان است.