تفاوت مترجم کتبی و شفاهی چیست؟

تفاوت مترجم کتبی و شفاهی چیست؟

مترجم شفاهی همراه به زبان انگلیسی Consecutive Interpreter (CI) در واقع مترجمی است که برای موارد زیر استفاده می شود. -مترجم زبان انگلیسی جلسات کوچک ( انواع جلسه ها مانند تجاری – پزشکی و یا علمی ) – مترجم مصاحبه ها ( انواع تخصصی مصاحبه ها مانند مصاحبه ورزشی یا تجاری ) – مترجم زبان انگلیسی همراه تجاری – پزشکی – علمی و غیره
کنفرانس خبری و مصاحبه تک به تک