آشنایی با چهار نوع زندگی شغلی

آشنایی با چهار نوع زندگی شغلی این نوعی طبقه بندی بر اساس زندگی شغلی است. به طور کلی، چهار مدل زندگی شغلی وجود دارد. یعنی هر کسی در هر جایی که شغلی دارد، حتما جزو یکی از این چهار حالت است: کارمندی، خویش فرمایی، کارفرمایی و سرمایه گذاری. زندگی شغلی به آن بخش از زندگی…