اقتصاد و کسب و کار و تاثیر کرونا بر آنها

اقتصاد و کسب و کار و تاثیر کرونا بر آنها ویروس کرونا راه جریان کسب و کارها در دنیا را تغییر خواهد داد. اقتصاد و کسب و کار ناگزیر به این هستند تا در زنجیره ی ارزش جهانی خود- که برای  حداکثر کردن کارآمدی و منافع است- تجدید نظر کنند.حتی اگر بتوانیم در جنگ با…